เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ พลาส อุตสาหกรรม จำกัด (.บริษัทฯ.) จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักประกอบกิจการรับจ้างฉีดพลาสติก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2547 และพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกขึ้นรูปทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนให้กับท่าน

ผลิตภัณฑ์หลัก : ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป

ทุนจดทะเบียน  : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ผู้บริหาร :

  1. ดร. ดวงจิตต์ พนมวัน ณ อยุธยา        ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย พีระนนท์ พนมวัน ณ อยุธยา      กรรมการบริษัท
  3. นาย ไชยา ศิรินุมาศ                           ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ghraph

พื้นที่การทำงาน : 600 ตารางเมตร